Visual Simulation of Glazed Frost Using Hybrid Heat Calculation

Tomokazu Ishikawa, Yonghao Yue, Taichi Watanabe, Kei Iwasaki*, Yoshinori Dobashi*, Masanori Kakimoto, Kunio Kondo, Tomoyuki Nishita*,
Visual Simulation of Glazed Frost Using Hybrid Heat Calculation,
IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computing Vol.3 No.1, 2015-12